İhale Tarihi : 15/12/2009 10:00:00
İhale No : 2009/61747
İdare Adı : Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği
İşin Adı : Teknik Atölye Hırdavat,sıhhi Tesisat ve Marangoz Malzemesi
İhale Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü

Yayınlanma Tarihi :17.11.2009
  Teknik Atölye Hırdavat,sıhhi Tesisat ve Marangoz Malzemesi Satın Alınacaktır.  
İdarenin Adı : Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği    
İşin Adı : Teknik Atölye Hırdavat,sıhhi Tesisat ve Marangoz Malzemesi    
İhale Kayıt No : 2009/61747    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
          1. İdarenin   a ) Adresi : Kuva - i milliye Caddesi No. 132 Mersin   b ) Telefon ve Faks Numarası : 324 3363950-10 - 324 3360258   c)Elektronik Posta Adresi : satinalma@mersindevlethastanesi.gov.tr   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : Satınalma Komisyon başkanlığı
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Toplam 3 Gurup 220 Kalem Ek Liste
  b ) Teslim Yeri(leri) : Hastane Teknik Atölye Deposu
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını Takiben İdare Tarafından Yüklenicinin Kendisine Veya Tebligat İçin Gösterdiği Adrese Yapılacak İşe Başlama Talimatının Tebliginden İtibaren Beş (5) Gün İçinde Mal Teslimi İdarenin İstegine Göre Peyder Pey Teslim Edilecek Olup, En Son 30/05/2010 Tarihine Kadar Teslimat Tamamlanacaktır.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Mersin Devlet Hastanesi Konferans Salonu
b ) Tarihi - Saati : 15.12.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan veTeklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, Talep edilen malzemelerden teknik şartname ve listede belirtilen malzemeler numuneye göre teslim edilecektir.Teklif edilen malzemelerin ilgisine göre kataloğ veya fotografları ile birlikte malzemelerin menşei ve markası da ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 İlgisine göre her çeşit Hırdavat, Sıhhi tesisat ve Marangoz malzemeleri üretim, alım, satımdağıtım gibi işler kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Satınalma Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 Doksan takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
1 1 - HIRDAVAT MALZEMESİ       
1 Manyetik lokmalı bits tutucu tornavida ( bistlerle birlikte) numuneye göre 10 Ad   
2 9 lu Torx uzun alyan takım Numuneye göre 10 Tkm   
3 7 li T saplı alyan Numuneye göre 10 Tkm.   
4 Topaç yıldız Tornavida numuneye göre 10 Ad.   
5 Topaç düz tornavida numuneye göre 10 Ad.   
6 İzoleli yıldız tornavida Numuneye göre 10 Ad   
7 İzolalı düz tornavida numuneye göre 10 Ad   
8 İki uclu bistler Numuneye göre 100 Ad   
9 Pense numuneye göre 10 Ad   
10 Yan keski numuneye göre 10 Ad   
11 Karga burnu numuneye göre 10 Ad   
12 Kotrol kalemi numuneye göre 100 Ad   
13 18,0V şarjlı matkap numuneye göre 5 Ad   
14 Büyük spiral makinası Numuneye göre 2 Ad   
15 Küçük Spiral makinası Numuneye göre 2 Ad   
16 Boru anahtarı maşalı Numuneye göre 5 Ad   
17 Kurbacık anahtar 10 - 250 Numuneye göre 5 Ad   
18 Kurbacık anahtar 12 - 300 numuneye göre 5 Ad   
19 Demir testeresi numuneye göre 10 Ad   
20 Bag makası numuneye göre 2 Ad   
21 Perçim tabancası numuneye göre 5 Ad   
22 Ballpoint uzun alyan takım numuneye göre 10 Ad   
23 Çekiç 250 gr. numuneye göre 10 Ad   
24 Çekiç 500 gr. numuneye göre 10 Ad   
25 Çekiç 1000 Gr. numuneye göre 5 Ad   
26 Çekiç 150 gr. Numuneye göre 5 Ad   
27 Lastik tokmak No. 60 numuneye göre 2 Ad   
28 Lastik Tokmak No. 70 numuneye göre 2 Ad   
29 Madırga çekiç 1250 gr. numuneye göre 2 Ad   
30 Madırga çekiç 1500 gr. numuneye göre 2 Ad   
31 Çelik murç 35 cm. numuneye göre 5 Ad   
32 Çelik keski 35 cm numuneye göre 5 Ad   
33 Mala 22-24 numuneye göre 2 Ad   
34 Dil mala numuneye göre 2 Ad   
35 Çelik şakül numuneye göre 1 Ad   
36 Boru PPRC kaynak makinası fizyon Numuneye göre 1 Ad   
37 2 litrelik küçük oksijen takımı numuneye göre 1 Tkm   
38 5 litrelik küçük oksijen takımı numuneye göre 1 Tkm.   
39 8 li kesme ve kaynak takımı 1 Tkm   
40 Havya takımı ( Tabanca ) numuneye göre 5 Ad   
41 Havya takımı - Kalem Numuneye göre 5 Ad   
42 Dijitalmetre Numuneye göre 2 Ad   
43 70 cm seramik kesme makinası numuneye göre 1 Ad   
44 Spiral demir kesme bıçağı küçük boy Numuneye göre 50 Ad   
45 180x3,2x222 spiral kesme taşı numuneye göre 500 Ad   
46 Elmas 10 luk granit kesme bıçağı Numuneye göre 2 Ad   
47 Elmas 20 lik granit kesme bıçağı Numuneye göre 2 Ad   
48 Toz makinası numuneye göre 20 Ad   
49 Göz maskesi - Ziyaretçi gözlüğü numuneye göre 10 Ad   
50 Elmas testere kuru 180x2,2x70x22,23 mm numuneye göre 5 Ad   
51 Elmas testere turbo 230x2,4x70x22,23 mm numuneye göre 5 Ad   
52 Elmas testere kanallı kuru 5 Ad   
53 Mermer kesici kuru 300x3,0x70x25,40 mm numuneye göre 5

ihaleara.org