İhale Tarihi : 22/12/2009 10:00:00
İhale No : 2009/174436
İdare Adı : İzmir Eğitim Diş Hastanesi Başhekimliği
İşin Adı : Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı
İhale Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü

Yayınlanma Tarihi :07.12.2009
  Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır  
İdarenin Adı : İzmir Eğitim Diş Hastanesi Başhekimliği    
İşin Adı : Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı    
İhale Kayıt No : 2009/174436    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
          1. İdarenin   a ) Adresi : SÜMER MAHALLESİ 451 SOKAK KONAK/İZMİR   b ) Telefon ve Faks Numarası : 232 4418181 - 232 4893548   c)Elektronik Posta Adresi : egitimdis@ism.gov.tr   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

 
  b ) Teslim Yeri(leri) : İzmir Eğitim Diş Hastanesi
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşme Tarihinden İtibaren 10(On) Gün İçinde, 5,10,11,12,17,24.Kalem Malzemelerin 2.Partileri 2010 Nisan Ayının İlk Haftasında Teslim Edilecektir.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

İzmir Eğitim Diş Hastanesi İhale Odası
b ) Tarihi - Saati : 22.12.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler : İstekliler teklif ettikleri ürünlerin, "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir. Ürünlerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasıéna kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi sarf malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır. (2,19,20,22,24,30,32. Kalem malzemelerden UBB kaydı istenmeyecektir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler,Üretim Hatalarına karşı istekli tarafından  değiştirme taahhütnamesi teklifle birlikte verilecektir. 4.3.2.    4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler    İlaçlar için İstekli Ecza deposu ise; Sağlık Bakanlığından verilmiş Ecza Deposu ruhsatı. İstekli İmalatçı ise; imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, İthalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınan İthalat izin belgesinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz edeceklerdir.4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, İstekliler, teklif ettikleri malzemeleri orijinal kutusunda numunelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Gerektiğinde numuneler denendikten sonra teknik şartnameye uygun olan malzemeler tercih edilecektir.. Numunesi getirilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Eğitim Diş Hastanesi Baştabip adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
#zoqxml td {font:11px "Microsoft Sans Serif"}; #zoqxml #mnu td {padding:5px;font:bold 12px Tahoma}
S.NoBransKoduBransAdAdetTic. Sunum ŞekliAçıklama
1 99 Açılı Güta Parka 300  Kt.   
2 99 Ateş Spatülü 100  Ad.   
3 99 Bistürü Ucu 8000  Ad.   
4 99 Cavity Liner 50  Ad.   
5 99 Dental Enjektör 50000  Ad.   
6 99 Edta jel 1.(glyde) 40  Ad.   
7 99 Edta jel 2.(%19 luk şırınga) Ad.   
8 99 Edta Solüsyon(%5 lik)250 ml 40  Ad.   
9 99 Eldiven (Mavi Yeşil) 300  Kt.   
10 99 Eldiven Steril 10000  Cift   
11 99 Eldiven(Şeffaf-Pudrasız) 2000  Kt.   
12 99 Jetekoin Amp. 50000  Ad.   
13 99 Kanal Dolgu Patı 100  Kt.   
14 99 Katalizör 100  Kt.   
15 99 Kompomer Dolgu 50  Kt.   
16 99 Kompozit Bitirme Frezi 2000  Ad.   
17 99 Maske (Lastikli) 50000  Ad.   
18 99 Maske (N95-FFP3 Maske) 500  Ad.   
19 99 Modelaj Spatülü 100  Ad.   
20 99 Mufla 50  Ad.   
21 99 Nİ-Tİ Döner Eğe 200  Ad.   
22 99 Oklüzör 100  Ad.   
23 99 Pastinject 100  Kt.   
24 99 Plastik Bardak 300000  Ad.   
25 99 Sıcak Akril Takım 100  Tk.   
26 99 Silikon Esaslı 1.Ölçü 200  Kt.   
27 99 Silikon Esaslı 2.Ölçü 200  Kt.   
28 99 Xlyocaine Pump Sprey 120  Kt.   
29 99 Yengeç Matrix Bandı 300  Pk.   
30 99 Yüzük Matrix Bandı 1000  Kt.   
31 99 Biyolojik İndikatör 1000  Ad.   
32 99 Mum Eritme Çözeltisi(Ayraç) 20  Tk.   
Kamu İhale Bülteni Yayınlanma Tarihi :07.12.2009

   

 

ihaleara.org